Parafia Matki Zbawiciela

Gniezno - Dalki

Zgodnie z prawem kanonicznym i zaleceniem adhoratacji “Christifideles laici” Jana Pawła II katolicy świeccy parafii służą swoim doświadczeniem i fachową wiedzą dla usprawnienia pracy duszpasterskiej i zarządzania majątkiem parafii. W tym celu powołane zostały: Rada Parafialna i Rada Ekonomiczna.

Rada Duszpasterska

Zbiera się kilka razy w roku i omawia problemy występujące w parafii, umożliwia także koordynację współpracy różnych grup parafialnych. W radzie zasiadają przedstawiciele grup parafialnych i osoby cieszące się wśród parafian dużym szacunkiem.

Rada Ekonomiczna

Rada ekonomiczna jest mniejszym niż Rada Parafialna ciałem doradczym, którego zadanie polega na pomocy w zarządzaniu majątkiem parafii.

 

  Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) w Archidiecezji Gnieźnieńskiej

I. Istota Rady

Zgodnie ze wskazaniami Kościoła (por. kan.536 KPK, KK 31, KK 37, DK 9, DA 26, ChL 27) w każdej parafii należy powołać Parafialną Radę Duszpasterską (PRD), która stanowi organ doradczy proboszcza i jest miejscem aktywnego, współodpowiedzialnego zaangażowania świeckich w posłannictwo zbawcze Kościoła.

 II. Skład Rady i sposób powoływania

1. W skład PRD wchodzą: proboszcz (z urzędu jest przewodniczącym), wikariusze, rektorzy kościołów nieparafialnych, przedstawiciele zgromadzeń zakonnych działających na terenie parafii, przedstawiciele katechetów, animatorzy grup apostolskich z parafii oraz katolicy świeccy odznaczający się cechami moralnymi i umysłowymi czy charyzmatami przydatnymi w życiu wspólnoty parafialnej.

 2. Skład Rady powinien odzwierciedlać – w miarę możliwości – przekrój społeczny parafii, a ilość członków powinna być taka, by była zachowana reprezentatywność i jednocześnie operatywność i czynny udział wszystkich w pracach PRD. Optymalna liczba oscyluje pomiędzy 10-30 osobami.

 3. Członków PRD powołuje proboszcz na podstawie własnego rozeznania i zaciągniętej opinii.

4. Nie mogą w skład Rady wchodzić osoby obłożone karami kościelnymi, względnie niegodne w powszechnym odczuciu parafian.

5. Skład PRD oraz jego zmiany podlegają zatwierdzeniu przez Ordynariusza.

III. Zadania PRD i jej kompetencje

1. Do zadań Rady należy między innymi pobudzanie i rozwój inicjatywy apostolskiej wśród parafian, wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej, wyrażanie opinii w sprawach parafii, wysuwanie propozycji i wniosków dotyczących udoskonalenia pracy parafialnej, uzyskanie możliwej i pełnej diagnozy stanu religijno – moralnego parafii i pomoc w zaspokojeniu jej potrzeb.

2. W zakres kompetencji nie wchodzą kwestie z zakresu doktryny i moralności jak również personalnej obsady duchowieństwa parafialnego.

3. Sprawy materialno – gospodarcze podlegają radom ekonomicznym, jakkolwiek PRD może wyrażać swoje opinie i kierować wnioski.

4. PRD posiada charakter głosu doradczego. Niemniej proboszcz przed podjęciem decyzji winien wziąć pod uwagę i w sumieniu rozważyć głosy Rady. W sprawach spornych rozstrzyga Ordynariusz.

 IV. Kadencja i sposób funkcjonowania

1. Członkowie Rady są powoływani na okres 3 lat, a ich udział w pracach może być przedłużony na następne kadencje. Wskazana jest jednak rotacja i przynajmniej częściowa wymiana składu, by uniknąć stagnacji.

2. Członkowie Rady mogą być odwołani przed upływem kadencji, gdy zajdą okoliczności uniemożliwiające dalsze pełnienie zadań.

3. PRD zbiera się na swoje zebranie co najmniej raz na kwartał, a zwołuje je Proboszcz lub też z inicjatywą wychodzą członkowie.

 4. Porządek zebrania winien być wcześniej znany członkom Rady, a zawsze należy przewidzieć wolne wnioski.

 5. Z każdego posiedzenia, wybrany spośród członków Rady sekretarz sporządza protokół, który przechowywany w specjalnej księdze należy przedstawić biskupowi podczas wizytacji kanonicznej.

6. Ważniejsze ustalenia duszpasterskie PRD winny być komunikowane całej społeczności parafialnej.

Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński

Henryk Muszyński

Gniezno, dnia 8 grudnia 2000 r.

Sponsor

Loading...

Odwiedza nas 51 gości oraz 0 użytkowników.

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2017. Parafia Matki Zbawiciela Gniezno - Dalki.